دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 

بهترین عشق

 هر کس مرا طلب کند، میابد مرا، و هر کس مرا یافت،

میشناسد مرا، و هر کس مرا شناخت، عاشقم میشود، و هر

کس عاشقم شود، عاشقش میشوم، و هر کس عاشقش

شوم، میکشم او را ( شاید به خاطر اینه که دیگه کسی قصد

نکنه اونو از خدا بدوزده ) و هر کس را کشتم خون بهایش بر

من واجب است و خون بهای او، خود من هستم .

 

 (( نامه ایی از جانب حضرت دوست ))


۱۳۸٧/٩/٢۸ | پيام هاي ديگران ()