دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 

و لبخند خداوند......

و لبخند خداوند سبز است ، به سبزی

گیاهی که در انتهای تنهایی میروید


۱۳۸٧/٩/٢٧ | پيام هاي ديگران ()