دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 

امید...

آنکه امید را از دست میدهد ، خیلی چیزها را از دست میدهد.   مثل اسپانیایی

مقصرترین مردم کسانی هستند که روح نا امید دارند .  ناپلئون

تا رمقی از جان باقی است ، امیدی هست .  مثل انگلیسی

گریه چرا ؟ فتح را آرزو کنید .  استفن گریکن

امید ، نان روزانه آدمی است .  تاگور


۱۳۸۸/٩/٢٧ | پيام هاي ديگران ()