دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 

اعتراف.....

خداوندا ! سه خصلت، مرا از حاجت خواستن از تو باز میدارد، و یک

خصلت مرا به درخواست از تو فرا می خواند. آن سه که مرا باز میدارند

عبارتند از: ١. فرمانی که صادر کرده ای و من در انجام آن تعلل کرده ام.

٢. نهیی که با آن مرا از کاری باز داشتی و من بدان کار شتافته ام. ٣.

و نعمتی که به من عطا فرمودی ، و من در سپاس آن کوتاهی ورزیدم.

اما آنچه مرا به در خواست از تو فرا می خواند لطف و مهربانی توست به

کسی که که به سوی تو روی آورده و با خوش گمانی بر تو وارد

گشته است.

فراز هایی از صیحفه ی سجادیه


۱۳۸٧/٩/۳٠ | پيام هاي ديگران ()