دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
دنیا محل گذر است نه جای ماندن

دنیا محل گذر است نه جای ماندن

 

 
م. ر


busstop_58@yahoo.com

 
 

موضوعات

 

صفحات وبلاگ

 

مطالب اخير

۱۳٩٢/٢/٧

باغ فردوس پنج بعد از ظهر !

تا بخواهی خورشید ...

التماس ...

واخیتک فی الله ....

بدون عنوان ...!

در گذشت حاج محمد رضا الطافی نشاط

بود یا ... ؟

امید...

استخاره

 

آرشيو مطالب

صفحه نخست

اردیبهشت ٩٢

تیر ٩۱

خرداد ٩۱

تیر ٩٠

خرداد ٩٠

آذر ۸۸

آبان ۸۸

بهمن ۸٧

دی ۸٧

آذر ۸٧

 

نويسندگان

م. ر

 

دوستان

میم مثل ... مادر

سهراب سپهري

پسرون اهوازي

فدایی اسلام

بهجت عارفان

پيشگو

میلاد

بشينا

ابابیل

برخی از دغدغه های من

زندگی زیباست

 

امکانات جانبی

RSS 2.0

 
   
م. ر


busstop_58@yahoo.com

 
 

موضوعات

 

صفحات وبلاگ

 

مطالب اخير

پاییز...

۱۳٩٢/٢/٧

باغ فردوس پنج بعد از ظهر !

تا بخواهی خورشید ...

التماس ...

واخیتک فی الله ....

بدون عنوان ...!

در گذشت حاج محمد رضا الطافی نشاط

بود یا ... ؟

امید...

 

آرشيو مطالب

صفحه نخست

اردیبهشت ٩٢

تیر ٩۱

خرداد ٩۱

تیر ٩٠

خرداد ٩٠

آذر ۸۸

آبان ۸۸

بهمن ۸٧

دی ۸٧

آذر ۸٧

 

نويسندگان

م. ر

 

دوستان

میم مثل ... مادر

سهراب سپهري

پسرون اهوازي

فدایی اسلام

بهجت عارفان

پيشگو

میلاد

بشينا

ابابیل

برخی از دغدغه های من

زندگی زیباست

 

امکانات جانبی

RSS 2.0

 
   
م. ر


busstop_58@yahoo.com

 
 

موضوعات

 

صفحات وبلاگ

 

مطالب اخير

پاییز...

۱۳٩٢/٢/٧

باغ فردوس پنج بعد از ظهر !

تا بخواهی خورشید ...

التماس ...

واخیتک فی الله ....

بدون عنوان ...!

در گذشت حاج محمد رضا الطافی نشاط

بود یا ... ؟

امید...

 

آرشيو مطالب

صفحه نخست

مهر ٩٢

تیر ٩۱

خرداد ٩۱

تیر ٩٠

خرداد ٩٠

آذر ۸۸

آبان ۸۸

بهمن ۸٧

دی ۸٧

آذر ۸٧

 

نويسندگان

م. ر

 

دوستان

میم مثل ... مادر

سهراب سپهري

پسرون اهوازي

فدایی اسلام

بهجت عارفان

پيشگو

میلاد

بشينا

ابابیل

برخی از دغدغه های من

زندگی زیباست

 

امکانات جانبی

RSS 2.0

 
   
م. ر


busstop_58@yahoo.com

 
 

موضوعات

 

صفحات وبلاگ

 

مطالب اخير

دفتر استخاره حاج آقا جعفری تبار

پاییز...

۱۳٩٢/٢/٧

باغ فردوس پنج بعد از ظهر !

تا بخواهی خورشید ...

التماس ...

واخیتک فی الله ....

بدون عنوان ...!

در گذشت حاج محمد رضا الطافی نشاط

بود یا ... ؟

 

آرشيو مطالب

صفحه نخست

مهر ٩٢

اردیبهشت ٩٢

تیر ٩۱

خرداد ٩۱

تیر ٩٠

خرداد ٩٠

آذر ۸۸

آبان ۸۸

بهمن ۸٧

دی ۸٧

آذر ۸٧

 

نويسندگان

م. ر

 

دوستان

میم مثل ... مادر

سهراب سپهري

پسرون اهوازي

فدایی اسلام

بهجت عارفان

پيشگو

میلاد

بشينا

ابابیل

برخی از دغدغه های من

زندگی زیباست

 

امکانات جانبی

RSS 2.0

 
   
م. ر


busstop_58@yahoo.com

 
 

موضوعات

 

صفحات وبلاگ

 

مطالب اخير

سایت رسمی حاج آقا جعفری تبار

پاییز...

۱۳٩٢/٢/٧

باغ فردوس پنج بعد از ظهر !

تا بخواهی خورشید ...

التماس ...

واخیتک فی الله ....

بدون عنوان ...!

در گذشت حاج محمد رضا الطافی نشاط

بود یا ... ؟

 

آرشيو مطالب

صفحه نخست

مهر ٩٢

اردیبهشت ٩٢

تیر ٩۱

خرداد ٩۱

تیر ٩٠

خرداد ٩٠

آذر ۸۸

آبان ۸۸

بهمن ۸٧

دی ۸٧

آذر ۸٧

 

نويسندگان

م. ر

 

دوستان

میم مثل ... مادر

سهراب سپهري

پسرون اهوازي

فدایی اسلام

بهجت عارفان

پيشگو

میلاد

بشينا

ابابیل

برخی از دغدغه های من

زندگی زیباست

 

امکانات جانبی

RSS 2.0

 
   
م. ر


busstop_58@yahoo.com

 
 

موضوعات

 

صفحات وبلاگ

 

مطالب اخير

سایت رسمی حاج آقا جعفری تبار

پاییز...

۱۳٩٢/٢/٧

باغ فردوس پنج بعد از ظهر !

تا بخواهی خورشید ...

التماس ...

واخیتک فی الله ....

بدون عنوان ...!

در گذشت حاج محمد رضا الطافی نشاط

بود یا ... ؟

 

آرشيو مطالب

صفحه نخست

بهمن ٩٢

مهر ٩٢

اردیبهشت ٩٢

تیر ٩۱

خرداد ٩۱

تیر ٩٠

خرداد ٩٠

آذر ۸۸

بهمن ۸٧

دی ۸٧

آذر ۸٧

 

نويسندگان

م. ر

 

دوستان

میم مثل ... مادر

سهراب سپهري

پسرون اهوازي

فدایی اسلام

بهجت عارفان

پيشگو

میلاد

بشينا

ابابیل

برخی از دغدغه های من

زندگی زیباست

 

امکانات جانبی

RSS 2.0

 
   
م. ر


busstop_58@yahoo.com

 
 

موضوعات

 

صفحات وبلاگ

 

مطالب اخير

سایت رسمی حاج آقا جعفری تبار

پاییز...

۱۳٩٢/٢/٧

باغ فردوس پنج بعد از ظهر !

تا بخواهی خورشید ...

التماس ...

واخیتک فی الله ....

بدون عنوان ...!

در گذشت حاج محمد رضا الطافی نشاط

بود یا ... ؟

 

آرشيو مطالب

صفحه نخست

بهمن ٩٢

مهر ٩٢

اردیبهشت ٩٢

تیر ٩۱

خرداد ٩۱

تیر ٩٠

خرداد ٩٠

آذر ۸۸

بهمن ۸٧

دی ۸٧

آذر ۸٧

 

نويسندگان

م. ر

 

دوستان

میم مثل ... مادر

سهراب سپهري

پسرون اهوازي

فدایی اسلام

بهجت عارفان

پيشگو

میلاد

بشينا

ابابیل

برخی از دغدغه های من

زندگی زیباست

 

امکانات جانبی

RSS 2.0

 
   
م. ر


busstop_58@yahoo.com

 
 

موضوعات

 

صفحات وبلاگ

 

مطالب اخير

سایت رسمی حاج آقا جعفری تبار

پاییز...

۱۳٩٢/٢/٧

باغ فردوس پنج بعد از ظهر !

تا بخواهی خورشید ...

التماس ...

واخیتک فی الله ....

بدون عنوان ...!

در گذشت حاج محمد رضا الطافی نشاط

بود یا ... ؟

 

آرشيو مطالب

صفحه نخست

بهمن ٩٢

مهر ٩٢

اردیبهشت ٩٢

تیر ٩۱

خرداد ٩۱

تیر ٩٠

خرداد ٩٠

آذر ۸۸

بهمن ۸٧

دی ۸٧

آذر ۸٧

 

نويسندگان

م. ر

 

دوستان

میم مثل ... مادر

سهراب سپهري

پسرون اهوازي

فدایی اسلام

بهجت عارفان

پيشگو

میلاد

بشينا

ابابیل

برخی از دغدغه های من

زندگی زیباست

 

امکانات جانبی

RSS 2.0

 
   
م. ر


busstop_58@yahoo.com

 
 

موضوعات

 

صفحات وبلاگ

 

مطالب اخير

سایت رسمی حاج آقا جعفری تبار

پاییز...

۱۳٩٢/٢/٧

باغ فردوس پنج بعد از ظهر !

تا بخواهی خورشید ...

التماس ...

واخیتک فی الله ....

بدون عنوان ...!

در گذشت حاج محمد رضا الطافی نشاط

بود یا ... ؟

 

آرشيو مطالب

صفحه نخست

بهمن ٩٢

مهر ٩٢

اردیبهشت ٩٢

تیر ٩۱

خرداد ٩۱

تیر ٩٠

خرداد ٩٠

آذر ۸۸

بهمن ۸٧

دی ۸٧

آذر ۸٧

 

نويسندگان

م. ر

 

دوستان

میم مثل ... مادر

سهراب سپهري

پسرون اهوازي

فدایی اسلام

بهجت عارفان

پيشگو

میلاد

بشينا

ابابیل

برخی از دغدغه های من

زندگی زیباست

 

امکانات جانبی

RSS 2.0

 
   
م. ر


busstop_58@yahoo.com

 
 

موضوعات

 

صفحات وبلاگ

 

مطالب اخير

سایت رسمی حاج آقا جعفری تبار

پاییز...

۱۳٩٢/٢/٧

باغ فردوس پنج بعد از ظهر !

تا بخواهی خورشید ...

التماس ...

واخیتک فی الله ....

بدون عنوان ...!

در گذشت حاج محمد رضا الطافی نشاط

بود یا ... ؟

 

آرشيو مطالب

صفحه نخست

بهمن ٩٢

مهر ٩٢

اردیبهشت ٩٢

تیر ٩۱

خرداد ٩۱

تیر ٩٠

خرداد ٩٠

آذر ۸۸

بهمن ۸٧

دی ۸٧

آذر ۸٧

 

نويسندگان

م. ر

 

دوستان

میم مثل ... مادر

سهراب سپهري

پسرون اهوازي

فدایی اسلام

بهجت عارفان

پيشگو

میلاد

بشينا

ابابیل

برخی از دغدغه های من

زندگی زیباست

 

امکانات جانبی

RSS 2.0

 
   
م. ر


busstop_58@yahoo.com

 
 

موضوعات

 

صفحات وبلاگ

 

مطالب اخير

سایت رسمی حاج آقا جعفری تبار

پاییز...

۱۳٩٢/٢/٧

باغ فردوس پنج بعد از ظهر !

تا بخواهی خورشید ...

التماس ...

واخیتک فی الله ....

بدون عنوان ...!

در گذشت حاج محمد رضا الطافی نشاط

بود یا ... ؟

 

آرشيو مطالب

صفحه نخست

بهمن ٩٢

مهر ٩٢

اردیبهشت ٩٢

تیر ٩۱

خرداد ٩۱

تیر ٩٠

خرداد ٩٠

آذر ۸۸

بهمن ۸٧

دی ۸٧

آذر ۸٧

 

نويسندگان

م. ر

 

دوستان

میم مثل ... مادر

سهراب سپهري

پسرون اهوازي

فدایی اسلام

بهجت عارفان

پيشگو

میلاد

بشينا

ابابیل

برخی از دغدغه های من

زندگی زیباست

 

امکانات جانبی

RSS 2.0

 
   
م. ر


busstop_58@yahoo.com

 
 

موضوعات

 

صفحات وبلاگ

 

مطالب اخير

سایت رسمی حاج آقا جعفری تبار

پاییز...

۱۳٩٢/٢/٧

باغ فردوس پنج بعد از ظهر !

تا بخواهی خورشید ...

التماس ...

واخیتک فی الله ....

بدون عنوان ...!

در گذشت حاج محمد رضا الطافی نشاط

بود یا ... ؟

 

آرشيو مطالب

صفحه نخست

بهمن ٩٢

مهر ٩٢

اردیبهشت ٩٢

تیر ٩۱

خرداد ٩۱

تیر ٩٠

خرداد ٩٠

آذر ۸۸

بهمن ۸٧

دی ۸٧

آذر ۸٧

 

نويسندگان

م. ر

 

دوستان

میم مثل ... مادر

سهراب سپهري

پسرون اهوازي

فدایی اسلام

بهجت عارفان

پيشگو

میلاد

بشينا

ابابیل

برخی از دغدغه های من

زندگی زیباست

 

امکانات جانبی

RSS 2.0

 
   
م. ر


busstop_58@yahoo.com

 
 

موضوعات

 

صفحات وبلاگ

 

مطالب اخير

پاییز...

۱۳٩٢/٢/٧

باغ فردوس پنج بعد از ظهر !

تا بخواهی خورشید ...

التماس ...

واخیتک فی الله ....

بدون عنوان ...!

در گذشت حاج محمد رضا الطافی نشاط

بود یا ... ؟

امید...

 

آرشيو مطالب

صفحه نخست

مهر ٩٢

اردیبهشت ٩٢

تیر ٩۱

خرداد ٩۱

تیر ٩٠

خرداد ٩٠

آذر ۸۸

آبان ۸۸

بهمن ۸٧

دی ۸٧

آذر ۸٧

 

نويسندگان

م. ر

 

دوستان

میم مثل ... مادر

سهراب سپهري

پسرون اهوازي

فدایی اسلام

بهجت عارفان

پيشگو

میلاد

بشينا

ابابیل

برخی از دغدغه های من

زندگی زیباست

 

امکانات جانبی

RSS 2.0

 
   
م. ر


busstop_58@yahoo.com

 
 

موضوعات

 

صفحات وبلاگ

 

مطالب اخير

پاییز...

باغ فردوس پنج بعد از ظهر !

تا بخواهی خورشید ...

التماس ...

واخیتک فی الله ....

بدون عنوان ...!

در گذشت حاج محمد رضا الطافی نشاط

بود یا ... ؟

امید...

استخاره

 

آرشيو مطالب

صفحه نخست

مهر ٩٢

تیر ٩۱

خرداد ٩۱

تیر ٩٠

خرداد ٩٠

آذر ۸۸

آبان ۸۸

بهمن ۸٧

دی ۸٧

آذر ۸٧

 

نويسندگان

م. ر

 

دوستان

میم مثل ... مادر

سهراب سپهري

پسرون اهوازي

فدایی اسلام

بهجت عارفان

پيشگو

میلاد

بشينا

ابابیل

برخی از دغدغه های من

زندگی زیباست

 

امکانات جانبی

RSS 2.0

 
   
م. ر


busstop_58@yahoo.com

 
 

موضوعات

 

صفحات وبلاگ

 

مطالب اخير

پاییز...

تا بخواهی خورشید ...

التماس ...

واخیتک فی الله ....

بدون عنوان ...!

در گذشت حاج محمد رضا الطافی نشاط

بود یا ... ؟

امید...

استخاره

یا صمد !

 

آرشيو مطالب

صفحه نخست

مهر ٩٢

خرداد ٩۱

تیر ٩٠

خرداد ٩٠

آذر ۸۸

آبان ۸۸

بهمن ۸٧

دی ۸٧

آذر ۸٧

 

نويسندگان

م. ر

 

دوستان

میم مثل ... مادر

سهراب سپهري

پسرون اهوازي

فدایی اسلام

بهجت عارفان

پيشگو

میلاد

بشينا

ابابیل

برخی از دغدغه های من

زندگی زیباست

 

امکانات جانبی

RSS 2.0

 
   
م. ر


busstop_58@yahoo.com

 
 

موضوعات

 

صفحات وبلاگ

 

مطالب اخير

پاییز...

التماس ...

واخیتک فی الله ....

بدون عنوان ...!

در گذشت حاج محمد رضا الطافی نشاط

بود یا ... ؟

امید...

استخاره

یا صمد !

سرزمین لبخند خداوند

 

آرشيو مطالب

صفحه نخست

مهر ٩٢

خرداد ٩۱

تیر ٩٠

خرداد ٩٠

آذر ۸۸

آبان ۸۸

بهمن ۸٧

دی ۸٧

آذر ۸٧

 

نويسندگان

م. ر

 

دوستان

میم مثل ... مادر

سهراب سپهري

پسرون اهوازي

فدایی اسلام

بهجت عارفان

پيشگو

میلاد

بشينا

ابابیل

برخی از دغدغه های من

زندگی زیباست

 

امکانات جانبی

RSS 2.0

 
   
م. ر


busstop_58@yahoo.com

 
 

موضوعات

 

صفحات وبلاگ

 

مطالب اخير

پاییز...

واخیتک فی الله ....

بدون عنوان ...!

در گذشت حاج محمد رضا الطافی نشاط

بود یا ... ؟

امید...

استخاره

یا صمد !

سرزمین لبخند خداوند

۱۳۸٧/۱۱/٢۱

 

آرشيو مطالب

صفحه نخست

مهر ٩٢

تیر ٩٠

خرداد ٩٠

آذر ۸۸

آبان ۸۸

بهمن ۸٧

دی ۸٧

آذر ۸٧

 

نويسندگان

م. ر

 

دوستان

میم مثل ... مادر

سهراب سپهري

پسرون اهوازي

فدایی اسلام

بهجت عارفان

پيشگو

میلاد

بشينا

ابابیل

برخی از دغدغه های من

زندگی زیباست

 

امکانات جانبی

RSS 2.0

 
   
م. ر


busstop_58@yahoo.com

 
 

موضوعات

 

صفحات وبلاگ

 

مطالب اخير

پاییز...

بدون عنوان ...!

در گذشت حاج محمد رضا الطافی نشاط

بود یا ... ؟

امید...

استخاره

یا صمد !

سرزمین لبخند خداوند

۱۳۸٧/۱۱/٢۱

۱۳۸٧/۱۱/٢٠

 

آرشيو مطالب

صفحه نخست

مهر ٩٢

تیر ٩٠

خرداد ٩٠

آذر ۸۸

آبان ۸۸

بهمن ۸٧

دی ۸٧

آذر ۸٧

 

نويسندگان

م. ر

 

دوستان

میم مثل ... مادر

سهراب سپهري

پسرون اهوازي

فدایی اسلام

بهجت عارفان

پيشگو

میلاد

بشينا

ابابیل

برخی از دغدغه های من

زندگی زیباست

 

امکانات جانبی

RSS 2.0

 
   
م. ر


busstop_58@yahoo.com

 
 

موضوعات

 

صفحات وبلاگ

 

مطالب اخير

پاییز...

در گذشت حاج محمد رضا الطافی نشاط

بود یا ... ؟

امید...

استخاره

یا صمد !

سرزمین لبخند خداوند

۱۳۸٧/۱۱/٢۱

۱۳۸٧/۱۱/٢٠

گمشده ی من .....

 

آرشيو مطالب

صفحه نخست

مهر ٩٢

تیر ٩٠

خرداد ٩٠

آذر ۸۸

آبان ۸۸

بهمن ۸٧

دی ۸٧

آذر ۸٧

 

نويسندگان

م. ر

 

دوستان

میم مثل ... مادر

سهراب سپهري

پسرون اهوازي

فدایی اسلام

بهجت عارفان

پيشگو

میلاد

بشينا

ابابیل

برخی از دغدغه های من

زندگی زیباست

 

امکانات جانبی

RSS 2.0